วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

                                แบบทดสอบนี้ เพื่อประเมินตนเอง ไม่มีการเก็บคะแนน
วิชา.วิถีไทย2 . (ส 31224...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4
เรื่อง .ประเภทของกฎหมาย.. จำนวน .10.. ข้อ
โดย อ. การุณย์ สุวรรณรักษา. โรงเรียน..วรนารีเฉลิม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กฎหมาย เอกชน คือข้อใด?
   กฎหมายแพ่ง
   กฎหมายอาญา
   กฎหมายรัฐธรรมนูญ
   พระราชบัญญัติจราจรทางบก

ข้อที่ 2)
ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางแพ่ง?
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าปลงศพ
   ค่าปรับ
   ค่าทำขวัญ

ข้อที่ 3)
ต่อไปนี้เป็นกฎหมายสารบัญญัติ ยกเว้นข้อใด?
   ประมวลกฎหมายอาญา
   พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์

ข้อที่ 4)
ประเทศฮ่องกง ไม่จัดเป็น "รัฐ" เพราะขาดองค์ประกอบข้อใด?
   ดินแดน
   ประชาชน
   เอกราช
   รัฐบาล

ข้อที่ 5)
กฎหมายในข้อใด อยู่ในลำดับชั้นต่ำสุด?
   พระราชกำหนด
   กฎกระทรวง
   เทศบัญญัติ
   พระราชกฤษฎีกา

ข้อที่ 6)
กฎหมายในข้อใด ใช้บังคับได้ทั่วราชอาณาจักร?
   เทศบัญญัติ
   กฎกระทรวง
   ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
   ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 7)
ปัจจุบันนี้ องค์กรใด ทำหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ?
   รัฐสภา
   สภาผู้แทนราษฎร
   วุฒิสภา
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อที่ 8)
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อยากทราบว่าบุคคลใดไม่มีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ ?
   คณะรัฐมนตรี
   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
   ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 10000 คน

ข้อที่ 9)
พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ครั้งแรกภายในกำหนดกี่วัน?
   30 วัน
   60 วัน
   90 วัน
   180 วัน

ข้อที่ 10)
ร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ หากสนช.ยืนยันตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเท่าไร จึงให้นายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯอีกครั้งหนึ่ง?
   หนึ่งในสอง
   หนึ่งในสาม
   สองในสาม
   สามในสี่