วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

แผนการจัดการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมาย ลักษณะสำคัญของกฎหมาย ที่มาของกฎหมายและระบบกฎหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการจัดทำกฎหมายลายลักษณ์อักษร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รัฐธรรมนูญระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักกฎหมายแพ่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หลักกฎหมายอาญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและสตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทยและแนวทางป้องกันแก้ไข


                                      ผังมโนทัศน์

         วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ รหัส ส 31222 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                                (คลิกดูภาพ)