วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

แบบทดสอบเรื่อง วันเริ่มบังคับใช้และวันสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 20 ข้อ
วิชาวิถีไทยศึกษา 2 (รหัส ส 31224) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง วันเริ่มบังคับใช้และวันสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 20 ข้อ
โดย อ. การุณย์ สุวรรณรักษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
"เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ" ข้อความนี้จัดอยู่ในข้อใด
   สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
   สิทธิส่วนบุคคล
   สิทธิในการอยู่รอด
   สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ

ข้อที่ 2)
นับถึงปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาแล้วรวมกี่ฉบับ?
   16 ฉบับ
   17 ฉบับ
   18 ฉบับ
   19 ฉบับ

ข้อที่ 3)
ประเทศไทยได้เริ่มประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่เท่าไร?
   พุทธศักราช 2457
   พุทธศักราช 2475
   พุทธศักราช 2458
   พุทธศักราช 2485

ข้อที่ 4)
"วันรัฐธรรมนูญ" ตรงกับข้อไหน?
   27 มิถุนายน
   27 ธันวาคม
   10 มิถุนายน
   10 ธันวาคม

ข้อที่ 5)
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด?
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2475
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2495
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2502
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

ข้อที่ 6)
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้จำนวนกี่คน?
   400 คน
   480 คน
   500 คน
   680 คน

ข้อที่ 7)
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาไว้จำนวนกี่คน?
   100 คน
   150 คน
   200 คน
   250 คน

ข้อที่ 8)
จำนวนคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไม่เกินกี่คน?
   30 คน
   35 คน
   45 คน
   48 คน

ข้อที่ 9)
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์?
   25 ปี
   30 ปี
   35 ปี
   40 ปี

ข้อที่ 10)
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์?
   30 ปี
   35 ปี
   40 ปี
   45 ปี

ข้อที่ 11)
ข้อใด คือความหมายของ "รัฐธรรมนูญ"?
   เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ
   เป็นกฎหมายหลักของกฎหมายอื่น ๆ
   เป็นกฎหมายแม่บทของบรรดากฎหมายทั้งหลาย
   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 12)
รัฐธรรมนูญมี 2 ประเภท ได้แก่ข้อใด?
   รัฐธรรมถาวรกับรัฐธรรมนูญชั่วคราว
   รัฐธรรมนูญในยามปกติกับรัฐธรรมนูญโดยคณะปฏิวัติ
   รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรกับรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี
   ข้อ 1 กับ ข้อ 3 ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 13)
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความคุ้มครองประชาชาวไทยเรื่องใด
   ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
   เหล่ากำเนิด เพศ ศาสนาที่นับถือ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14)
"เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ" ข้อความนี้จัดอยู่ในข้อใด
   สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
   สิทธิส่วนบุคคล
   สิทธิในการอยู่รอด
   สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ

ข้อที่ 15)
เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันยุบสภาฯ
    30 วัน
   45 วัน
   60 วัน
   45 -- 60 วัน

ข้อที่ 16)
ร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ หรือพ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานลงมาต้องดำเนินการเช่นใด?
   ถือว่าตกไป
   รัฐสภานำมาปรึกษาพิจารณาใหม่
   เสนอร่างฉบับใหม่แทน
   นายกรัฐมนตรีนำไปประกาศราชกิจจา

ข้อที่ 17)
สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่ากี่คนมีสิทธิ์เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้รัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ?
   1 ใน 3
   1 ใน 5
   1 ใน 6
   2 ใน 5

ข้อที่ 18)
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้ยื่นคำร้องต่อศาลใดเพื่อวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
   ศาลยุติธรรม
   ศาลรัฐธรรมนูญ
   ศาลปกครอง
   ศาลทหาร

ข้อที่ 19)
มีอำนาจในการพิจารณาคดีกรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
   ศาลรัฐธรรมนูญ
   ศาลปกครอง
   ศาลยุติธรรม
   ศาลทหาร

ข้อที่ 20)
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ข้อใด?
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   คณะกรรมการการเลือกตั้ง
   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
   ถูกหมดทุกข้อที่กล่าวมา