วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค