วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย

แบบทดสอบเรื่อง วันเริ่มบังคับใช้และวันสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 5 ข้อ
วิชาวิถีไทยศึกษา 2 (รหัส ส 31224) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง วันเริ่มบังคับใช้และวันสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. การุณย์ สุวรรณรักษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
วันเริ่มต้นบังคับใช้กฎหมายโดยปกติ คือข้อใด?
   ในวันที่ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา
   ในวันถัดจากวันที่ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา
   ในวันถัดจากวันที่ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา 3 วัน
   ในวันถัดจากวันที่ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา 7 วัน

ข้อที่ 2)
การบังคับใช้กฎหมายในกรณีเร่งด่วน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด?
   ในวันที่ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา
   ในวันถัดจากวันที่ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา
   ในวันถัดจากวันที่ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา 3 วัน
   ในวันถัดจากวันที่ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา 7 วัน

ข้อที่ 3)
ข้อใดกล่าวถึงวิธีการยกเลิกกฎหมาย ได้ถูกต้อง?
   การยกเลิกโดยตรงกับการยกเลิกโดยปริยาย
   การยกเลิกกรณีปกติกับการยกเลิกแบบด่วน
   การยกเลิกตามตัวบทกฎหมายกับการยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
   การยกเลิกโดยมติที่ประชุมรัฐสภากับการยกเลิกโดยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 4)
ข้อใดกฎหมาย จึงถูกยกเลิก?
   กฎหมายกำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้โดยกฎหมายนั้นเองแล้ว
   มีกฎหมายใหม่ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันระบุยกเลิกไว้โดยตรง
   กรณีกฎหมายเก่ามีข้อความขัดแย้งกับกฎหมายใหม่ กฎหมายเก่าย่อมถูกยกเลิก
   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 5)
กรณีที่กฎหมายเก่ามีข้อความขัดแย้งกับกฎหมายใหม่ คือกฎหมายเก่าบัญญัติไว้อย่างหนึ่ง กฎหมายใหม่บัญญัติไว้อย่างหนึ่งไม่เหมือนกัน จะเกิดผลตามข้อใด?
   กฎหมายเก่ายังมีผลบังคับใช้ต่อไป
   กฎหมายเก่าได้ถูกยกเลิกโดยตรง
   กฎหมายเก่าได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
   กฎหมายเก่ายังไม่ถูกยกเลิก แม้จะไม่มีการนำมาใช้ก็ตาม