วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบทดสอบประเมินตนเอง ชุดที่ 1 เรื่องความหมายของกฎหมาย

แบบทดสอบเรื่อง .ความหมายของกฎหมาย.. จำนวน .5.. ข้อ
วิชา.วิถีไทย 2 .. (รหัส.ส 31224..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4..
เรื่อง .ความหมายของกฎหมาย.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. การุณย์ สุวรรณรักษา.. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา...
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)

1. สถานภาพในข้อใด แตกต่างไปจากข้ออื่น?
   ลูก
   พ่อ
   นักเรียน
   ครู

ข้อที่ 2)
2. แนวทางความประพฤติของสมาชิกในสังคม อันถือเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมสมาชิก ได้แก่อะไร?
   หลักศีลธรรม
   กฎหมาย
   จารีตประเพณี
   บรรทัดฐาน

ข้อที่ 3)
3. ข้อใดไม่เป็นรัฐาธิปัตย์ ที่มีอำนาจบัญญัติกฎหมายในประเทศไทย?
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   ผู้พิพากษา
   องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
   คณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 4)
4. อะไรไม่จัดเป็นโทษตามกฎหมายอาญา?
   จำคุก
   ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
   ปรับ
   กักขัง

ข้อที่ 5)
5. กฎหมายชนิดใดที่บัญญัติโดยฝ่ายนิติบัญญัติ?
   พระราชกำหนด
   พระราชกฤษฎีกา
   พระราชบัญญัติ
   กฎกระทรวง


แบบทดสอบประเมินตนเอง เรื่อง ระบบกฎหมายโลก แบบทดสอบเรื่อง .ระบบกฎหมาย.. จำนวน 10... ข้อ
วิชา.วิถีไทย2. (รหัส ส 31224...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4..
เรื่อง .ระบบกฎหมาย.. จำนวน 10... ข้อ
โดย อ. การุณย์ สุวรรณรักษา.. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา...
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ประเทศแรกที่ใช้ระบบกฎหมาย civil law คือประเทศอะไร?
   ฝรั่งเศส
   เยอรมัน
   อิตาลี
   อังกฤษ

ข้อที่ 2)
ประเทศอะไรไม่ใช้ระบบกฎหมายโรมัน-เยอรมันนิค?
   ฝรั่งเศส
   ไทย
   ญี่ปุ่น
   อังกฤษ

ข้อที่ 3)
"เป็นต้นแบบของหลักกฎหมายและแนวความคิดในการจัดทำประมวลกฎหมายของประเทศต่างๆ ในระยะหลังต่อ มาจนถึงในปัจจุบัน" หมายถึงอะไร?
   กฎหมายสิบสองโต๊ะ
   ประมวลกฎหมายจัสติเนียน
   ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี
   ถูกหมดทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 4)
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์นั้นมีต้นแบบมาจากประเทศอะไร?
   สหรัฐอเมริกา
   ฝรั่งเศส
   อังกฤษ
   รัสเซีย

ข้อที่ 5)
กษัตริย์ผู้รวบรวมอังกฤษให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และถือเป็นผู้ให้กำเนิดระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ คือใคร?
   จักรพรรดิ์จัสติเนียน
   พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
   พระเจ้าฮัมมูราบี
   พระเจ้าวิลเลี่ยม

ข้อที่ 6)
ประเทศใดไม่ใช้ระบบคอมมอนลอว์?
   เยอรมัน
   สหรัฐอเมริกา
   นิวซีแลนด์
   ออสเตรเลีย

ข้อที่ 7)
ประเทศอะไรเป็นผู้ให้กำเนิดระบบกฎหมายสังคมนิยม?
   จีน
   คิวบา
   รัสเซีย
   สหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 8)
บุคคลใดเป็นผู้วางรากฐานระบบการปกครองระบบสังคมนิยม?
   คาร์ลมาร์กซ์
   เลนิน
   เหมาเจ๋อตุง
   ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ข้อที่ 9)
“ในบรรดากฎหมายที่ใช้แก่มนุษย์นั้น กฎหมายฝ่ายบ้านเมืองมีความสำคัญต่ำสุด แต่กฎหมายที่อยู่สูงขึ้นไปเรียกว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์” เป็นคำกล่าวของใคร?
   พระสันตะปาปาเลโอที่ 1
   นักบุญมัทธิว
   นักบุญโยเซฟ
   โทมัส อไควนัส

ข้อที่ 10)
ที่มาของกฎหมายอิสลามอันดับแรกที่สำคัญที่สุด คือข้อใด
   คัมภีร์อัล-กุรอาน
   คัมภีร์อัล-หะดีษ
   อัล-อิจญ์มาอ์
   อัล-กิยาส


วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สัดส่วนคะแนนประจำวิชานี้

ชื่อวิชา คือ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้    รหัส   ส 31224

Blog.                     10

สมุดบันทึก.               10
สอบระหว่างภาค.        20
บูรณาการ.                10
สอบออนไลน์.             15
สอบปลายภาค.            30
คลิปคำสอนพ่อ.              5
              รวม.      100