วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 ลำดับชั้นของกฎหมาย และการออกกฎหมายกฎ

แบบทดสอบเรื่อง ศักดิ์ของกฎหมายและการจัดทำกฎหมาย จำนวน 20 ข้อ
วิชาวิถีไทยศึกษา 2 (รหัส ส 31224) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ศักดิ์ของกฎหมายและการจัดทำกฎหมาย จำนวน 20 ข้อ
โดย อ.การุณย์ สุวรรณรักษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
บุคคลใดมีอำนาจในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด?
   นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
   ถูกหมดทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 2)
กฎหมายชนิดใด จัดอยู่ในลำดับชั้นที่สูงที่สุด?
   พระราชบัญญัติ
   พระราชกำหนด
   รัฐธรรมนูญ
   พระราชกฤษฎีกา

ข้อที่ 3)
องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐ ธรรมนูญ คือองค์กรใด?
   ศาลฎีกา
   ศาลรัฐธรรมนูญ
   ศาลปกครอง
   ศาลอุทธรณ์

ข้อที่ 4)
เป็นกฎหมายที่บัญญัติโดยฝ่ายบริหาร(คณะรัฐมนตรี) ได้แก่กฎหมายชนิดไหน?
   พระราชกำหนด
   พระราชบัญญัติ
   พระราชกฤษฎีกา
   กฎกระทรวง

ข้อที่ 5)
องค์กรที่มีอำนาจในการพิจารณาออกพระราชบัญญัติ ได้แก่องค์กรใด?
   คณะรัฐมนตรี
   รัฐสภา
   พระมหากษัตริย์
   สภาผู้แทนราษฎร

ข้อที่ 6)
"เป็นกฎหมายสูงสุด จึงเป็นแม่บทของกฎหมายทุกฉบับ..." เป็นความหมายของกฎหมายชนิดใด?
   รัฐธรรมนูญ
   พระราชบัญญัติ
   พระราชกำหนด
   พระราชกฤษฎีกา

ข้อที่ 7)
ข้อใดกล่าวถึงประเภทของพระราชกำหนดได้ถูกต้อง?
   พระราชกำหนดธรรมดากับพระราชกำหนดพิเศษ
   พระราชกำหนดทั่วไปกับพระราชกำหนดภาษีอากรและเงินตรา
   พระราชกำหนดธรรมดากับพระราชบัญญัติการเงิน
   พระราชกำหนดชั่วคราวกับพระราชกำหนดถาวร

ข้อที่ 8)
รัฐาธิปัตย์ ที่ทำหน้าที่หลักในการบัญญัติกฎหมาย คือข้อใด?
   รัฐสภา
   คณะรัฐมนตรี
   ตุลาการศาลยุติธรรม
   คณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อที่ 9)
กฎหมายลายลักษณ์อักษร ที่บัญญัติขึ้นโดยฝ่ายบริหาร คืออะไร?
   พระราชบัญญัติ
   พระราชกฤษฎีกา
   กฎกระทรวง
   พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง

ข้อที่ 10)
ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ คือใคร?
   คณะรัฐมนตรี
   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน โดยจะเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เฉพาะหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่านั้น
   ถูกหมดทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 11)
วุฒิสภาต้อง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมานั้นให้เสร็จภายในกี่วัน?
   30 วัน
   45 วัน
   60 วัน
   90 วัน

ข้อที่ 12)
ผู้เสนอร่างพระราชกำหนด คือบุคคลใด?
   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   นายกรัฐมนตรี
   คณะรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นรีบด่วน

ข้อที่ 13)
ผู้ตราพระราชกฤษฎีกา คือบุคคลใด?
   รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
   พระมหากษัตริย์
   ประธานรัฐสภา
   นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 14)
ผู้พิจารณา "กฎกระทรวง" คือใคร?
   พระมหากษัตริย์
   รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
   คณะรัฐมนตรี
   สภาผู้แทนราษฎร

ข้อที่ 15)
บุคคลใดมีอำนาจในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด?
   นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
   ถูกหมดทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 16)
ข้อบัญญัติจะใช้บังคับได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอมุมัติ และประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วกี่วัน?
   7 วัน
   15 วัน
   30 วัน
   60 วัน

ข้อที่ 17)
บุคคลใด เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร?
   ประธานสภากรุงเทพมหานคร
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 18)
"เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ.........ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป" เติมบุคคลใดลงในช่องว่างจึงถูกต้องที่สุด?
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   นายอำเภอ
   ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 19)
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ส่งให้.......ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป" ให้เลือกข้อหนึ่งข้อใดเติมลงในช่องว่าง?
   นายอำเภอ
   นายกเทศมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   ประธานสภาเทศบาล

ข้อที่ 20)
บุคคลใด เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ "ข้อบัญญัติเมืองพัทยา"?
   นายกเมืองพัทยา
   ปลัดเมืองพัทยา
   ประธานสภาเมืองพัทยา
   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี