วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สัดส่วนคะแนนประจำวิชานี้

ชื่อวิชา คือ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้    รหัส   ส 31224

Blog.                     10

สมุดบันทึก.               10
สอบระหว่างภาค.        20
บูรณาการ.                10
สอบออนไลน์.             15
สอบปลายภาค.            30
คลิปคำสอนพ่อ.              5
              รวม.      100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น