วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556

 
  การยุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี จะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ  นายกรัฐมนตรีมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะ
ทูลเกล้าฯร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรภิไธย และนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  เมื่อมีการยุบสภาจะส่งผลต่อความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าได้สิ้นสุดลง   ทำให้ความเป็น ส.ส.ของนายกรัฐมนตรีหมดไปด้วย  เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจาก ส.ส.ทำให้
ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีอีก 35 คน ที่เข้าสู่ตำแหน่งโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนคัดเลือก และรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจึงพ้นจากตำแหน่งไปด้วย
    รวมความแล้วส่งผลให้ความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลง และคณะรัฐมนตรีก็พ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกัน
    อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญกำหนด ให้คณะรัฐมนตรยังคงทำหน้าที่รักษาการต่อไป จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
เข้ามารับตำแหน่ง
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น