วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิก่ารคนใหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย

           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางเข้าสักการะพระพุทธรูป ศาลพระภูมิประจำกระทรวงศึกษาธิการ และอนุสาวรีย์ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 6 โดยมีผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ ให้การต้อนรับ                                                                           

           จากนั้น นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ โดยนายพงศ์เทพ กล่าวว่า การศึกษาถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ แต่การศึกษาไทยต้องยอมรับว่ายังไม่เป็นที่พอใจ จากการประเมินการสอบของเด็กไทยกับนานาชาติ เรียนมากแต่รู้น้อย ทำให้สู้กับเด็กประเทศอื่นไม่ได้ ดั้งนั้นนโยบายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องประชาธิปไตย การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและเข้าถึงเด็กที่ยากจนให้ มากกว่านี้  นอกจากนี้จะต้องใช้การศึกษา นำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ และต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ส่วนการบริหารทั่วไปให้ยึดหลักการระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สุจริตโปร่งใส ไม่คอรัปชั่น 

       ด้านนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเร่งผลักดันและ สนับสนุนให้ได้เลื่อนเงินเดือนอย่างลื่นไหล จะช่วยผลักดันโครงการครูคืนถิ่นให้เป็นไปตามไปตามเป้าหมายของโครงการ  ขณะเดียวกันจะติดตามการเลื่อนวิทยฐานะของครูจะให้ได้รับการพิจารณาโดยอยาก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาช่องทางในการช่วยเหลือ ดูแลผู้เกษียณให้ได้รับเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ส่วนเรื่องของเด็กนักเรียนให้เน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการ เรียนการสอนด้วย.

ข้อมูลจาก http://www.vec.go.th/default.aspx?tabid=103&ArticleId=701

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น