วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบทดสอบวิชาวิถีไทยศึกษา 2 ชุดที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของกฎหมาย

แบบทดสอบเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของกฎหมาย จำนวน 15 ข้อ
วิชาวิถีไทยศึกษา 2 (รหัส ส 31224) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของกฎหมาย จำนวน 15 ข้อ
โดย อ.การุณย์ สุวรรณรักษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กฎหมาย มีความหมายตรงกับข้อใด?
   คำสั่ง ข้อบังคับความประพฤติของประชาชน
   ข้อบังคับพฤติกรรมของประชาชนที่ออกโดยรัฎฐาธิปั่ตย์
   เครื่องมือที่ใช้ยึดเหนี่ยวสังคมให้ดำรงอยู่ได้
   ข้อบังคับที่ออกโดยรัฎฐาธิปัตย์ใช้ควบคุมความประพฤติของสมาชิก หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ

ข้อที่ 2)
หน้าที่ของ "สังคม" ได้แก่ข้อใด?
   จัดให้มีการอบรมเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อให้ผู้คนในสังคมปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นไป ตามบรรทัดฐานของสังคม
   การควบคุมสังคม เพื่อให้ผู้คนดำเนินไปตามบรรทัดฐานของสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
   สร้างวัฒนธรรมและพัฒนาวัฒนธรรมของสังคม ทั้งในด้านที่เป็นวัตถุและวัฒนธรรมมิใช่วัตถุ
   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 3)
."พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ได้แก่บุคคลใด?
   กรมหลวงลพบุรีราเมศว์
   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
   กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
   กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข้อที่ 4)
องค์กรที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายในประเทศไทย คือองค์กรใด?
   รัฐสภา
   คณะรัฐมนตรี
   สภาและผู้บริหารหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
   ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 5)
พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ออกโดย องค์กรใด?
   รัฐสภา
   คณะรัฐมนตรี
   สภาและผู้บริหารหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
   สภาผู้แทนราษฎร

ข้อที่ 6)
"กฎหมายต้องใช้บังคับได้โดยทั่วไป" ยกเว้นบุคคลใด?
   นายกรัฐมนตรีไทย
   ผู้พิพากษาของไทย
   ทูตต่างประเทศ
   ทนายแผ่นดินไทย

ข้อที่ 7)
อะไรไม่ใช่โทษในคดีอาญา?
   ชดใช้ค่าเสียหาย
   ปรับ
   ริบทรัพย์สิน
   จำคุก

ข้อที่ 8)
ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของกฎหมาย ได้ถูกต้องที่สุด?
   สร้างความเป็นระเบียบเรัยบร้อยแก่สังคมและประเทศชาติ
   สร้างความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์
   เป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญ เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม
   ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 9)
อะไรไม่เป็น ที่มาของกฎหมายลายลักษณ์อักษร?
   กฎหมายลายลักษณ์อักษร
   จารีตประเพณี
   คำพิพากษาของศาล
   หลักกฎหมายทั่วไป

ข้อที่ 10)
ใช้ "สภาพบังคับ" กฎหมายเป็นหลักในการแบ่งประเภทของกฎหมาย แบ่งออกเป็นสองประเภท ตามข้อใด?
   กฎหมายลายลักษณ์อักษร กับกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
   กฎหมายอาญา กับ กฎหมายแพ่ง
   กฎหมายสารบัญญัติ กับ กฎหมายวิธีสบัญญัติ
   กฎหมายภายในกับกฎหมายภายนอกประเทศ

ข้อที่ 11)
"กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน" จัดเป็นกฎหมายแผนกใด?
   แผนกคดีอาญา
   แผนกคดีบุคคล
   แผนกคดีเมือง
   แผนกคดีนอกราชอาณาจักร

ข้อที่ 12)
กฎหมายเอกชน หมายถึงกฎหมายอะไร?
   กฎหมายรัฐธรรมนูญ
   กฎหมายแพ่ง
   กฎหมายทะเบียนราษฎร
   กฎหมายยาเสพติด

ข้อที่ 13)
เครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ชนิดบังคับแบบเด็ดขาด ได้แก่ข้อใด ?
   กฎหมาย
   หลักธรรมในศาสนา
   มารยาทในสังคม
   จารีตประเพณี

ข้อที่ 14)
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม หมายถึงอะไร?
   กฎหมาย
   บรรทัดฐาน
   จารีตประเพณี
   วัฒนธรรมของสังคม

ข้อที่ 15)
ปัญหาความวุ่นวายในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน เกิดจากสาเหตุใดเป็นเบื้องต้น?
   ความเห็นแก่ตัว
   การแตกความสามัคคี
   การฉ้อราษฎร์บังหลวง
   การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย


1 ความคิดเห็น: