วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ม.4/13

39 ความคิดเห็น:

 1. นางสาว จิดาภา ไชยชนะ ม.4/13 เลขที่ 2
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา .

  ตอบลบ
 2. นายไตรรัตน์ ดำด้วง ม4/13 เลขที่14 ส่งผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 3. นางสาววรรษมน ทูลเชื้อ ม.4/13 เลขที่ 35
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 4. นางสาว เสาวลักษณ์ เจี้ยนเซ่ง ม. 4/13 เลขที่ 42
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. นางสาวสุดดวงจิต จิตพิทักษ์ ม.4/13 เลขที่ 12
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
  http://bestzii.blogspot.com/p/blog-page_10.html

  ตอบลบ
 7. นายสุรพัศ เซ่งเตี้ยน ม.4/13 เลขที่1 ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. นางสาวฉันทชา วงศ์มณี ม.4/13 เลขที่3

  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 10. นางสาวสุทธิกานต์ พิสุทธิ์เธียร ม.4/13 เลขที่39
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 11. นางสาววริศรา จารณะ ม.4/13 เลขที่ 36
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 12. นางสาว กาญจนา สุภาวไตร ม.4/13 เลขที่ 22
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 13. นางสาว กัลย์สุดา เวสโกสิทธิ์ ม.4/13 เลขที่ 21
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 14. นางสาว วรัชยา สายชนะพันธ์ ม.4/13 เลขที่ 11
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 15. นางสาวนิลุบล เสือแก้ว ม.4/13 เลขที่ 29
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 16. นางสาวปริยาภัทร ทองเจือ ชั้นม.4/13 เลขที่24
  ส่งรายงานเรื่ีอง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 17. นางสาวสิริรัตน์ เเซ่ตัน เลขที่38 ชั้นม.4/13
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 18. นางสาว จุลเรียนา พันธ์โณ เลขที่ 7 ชั้น ม . 6/12

  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 19. นางสาว พัชราลักษณ์ นวลทอง ม.4/13 เลขที่ 31
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา .

  ตอบลบ
 20. นางสาว ชาลิสา คำประสิทธิ์ ม.4/13 เลขที่ 25
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา .

  ตอบลบ
 21. นางสาวโยษิตา คงสวัสดิ์ ม.4/13 เลขที่ 33
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา .

  ตอบลบ
 22. นางสาวมณฑิรา จันทร์ฉาย ม.4/13 เลขที่ 32
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 23. นาย วิศรุต นุ้ยแก้ว ม4/13 เลขที่ 17
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แล้วครับ

  ตอบลบ
 24. นางสาว สวรรญา สีคง ม.4/13 เลขที่ 13
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 25. นางสาวพิมพ์วิภา วงศ์อรุณ ม.4/13 เลขที่ 8
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 26. นางสาวชฎาพร อินทวงศ์ เลขที่ 23 ม.4/13
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 27. นางสาวรัชดาพร ยิ่วอ่อน เลขที่ 34ม.4/13
  รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 28. นางสาว กฐิน บรมสุข ม.4/13 เลขที่ 19
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 29. นางสาวนิสากร เกตุแก้ว เลขที่ 30 ชั้นม.4/13
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี2012

  ตอบลบ
 30. นางสาวภัทรวดี วรชาติณัฐพล ม.4/13 เลขที่ 10
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 31. นางสาว ณัชชา โชติช่วง ม.4/13 เลขที่ 27
  ส่งรายานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 32. นางสาวกฤติกา คงแก้ว เลขที่20 ชั้นม.4/13
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 33. นายวุฒิพงศ์ ประชุมทอง เลขที่ 18 ชั้น ม.4/13
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
  http://wuttipong13.blogspot.com
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 34. นางสาว ศุภธิดา คงช่วย เลขที่37 ชั้นม.4/13
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 35. นางสาว พิมพิสา รัตนสุวรรณ์
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค้ะ

  ตอบลบ
 36. นางสาว ฐิติชญา มั่งมี ชั้นม.4/13 เลขที่ 26
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 37. นาย สันติพงษ์ ชนะรัตน์ ชั้น ม. 4/13 เลขที่ 6
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาบดีสหัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 38. นางสาวเพชรรัตน์ แซ่ตั้ง ชั้น ม. 4/13 เลขที่ 4
  ส่งรายงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาบดีสหัฐอเมริกา

  ตอบลบ